Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen Clear Creations (vertegenwoordigd door Bart Lakeman onder overkoepelende bedrijfsnaam Firma Lakeman) en een klant waarop Clear Creations deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Onder klant wordt in deze voorwaarden verstaan een natuurlijk- of rechtspersoon met wie Clear Creations een overeenkomst heeft afgesloten.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Deze voorwaarden gelden eveneens op alle overeenkomsten tussen klant en Clear Creations, waar uitvoering geheel of gedeeltelijk aan derden wordt uitbesteed, indien laatstgenoemde de inzet van derden noodzakelijk acht.
 4. Wanneer een bepaling of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 5. Indien Clear Creations niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Clear Creations in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepaling van deze voorwaarden te verlangen.
 6. De algemene voorwaarden zijn in te zien op de internetsite van Clear Creations. Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt op verzoek toegezonden.

Artikel 2. Offerte

 1. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over offerte, wordt daar mede onder verstaan aanbieding.
 2. Indien Clear Creations gegevens behoeft van de klant ten behoeve van het opstellen van de offerte, dient de klant deze juist en volledig aan Clear Creations ter beschikking te stellen
 3. Alle offertes van Clear Creations zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld. Een aanbieding vervalt indien het product of dienst waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 4. Clear Creations kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. De in een offerte vermelde prijs is inclusief en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is overeengekomen.
 6. Indien de aanvaarding al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van de offerte dan is Clear Creations daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Clear Creations anders aangeeft.
 7. Een gecombineerde of samengestelde offerte verplicht Clear Creations niet tot het verrichten van een gedeelte van de order tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Door Clear Creations opgestelde offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of opdrachten.
 9. Offertes van Clear Creations hebben een maximale geldigheidsduur van 30 kalenderdagen ingaand vanaf de dagtekening.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

 1. Een overeenkomst met Clear Creations, komt pas tot stand wanneer Clear Creations een gegeven order of opdracht schriftelijk of elektronisch aanvaard door middel van het verzenden van een orderbevestiging of factuur. Clear Creations gaat ervan uit dat de verzonden orderbevestiging of factuur de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weergeeft. Indien de klant stelt dat dit niet zo is, dan dient de klant binnen twee dagen na dagtekening van de orderbevestiging of factuur de onjuistheden en / of onvolledigheden schriftelijk of elektronisch aan Clear Creations kenbaar te maken.
 2. Door het aangaan van een overeenkomst met Clear Creations, verklaart de klant zich akkoord met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Clear Creations op de gesloten overeenkomst.
 3. Op verzoek van de klant kan de overeenkomst elektronisch tot stand komen. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Clear Creations passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data.
 4. De overeenkomst wordt eenmalig aangegaan voor de duur van de overeengekomen verplichtingen, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit, dan wel partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goed resultaat de noodzaak ontstaat om de overeenkomst te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst hierop aanpassen. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de klant wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwaliteit en / of kwantiteit opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen dat oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijke opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
 2. In geval de wijzigingen te wijten is aan Clear Creations, zullen er geen meerkosten aan de klant worden berekend.

Artikel 5. Opschorting/ontbinding van de overeenkomst

 1. Clear Creations is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
 2. De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 3. Na het sluiten van de overeenkomst Clear Creations ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;
 4. De klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 5. Door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van Clear Creations kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 6. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Clear Creations kan worden gevergd.
 7. Indien Clear Creations op basis van het onderhavige artikel lid 1 overgaat tot ontbinding van de overeenkomst is deze in generlei wijze gehouden tot een vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan.
 8. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Clear Creations op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Clear Creations de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 9. Indien de ontbinding het gevolg is van het niet nakomen van de verplichtingen van de klant dan is de klant gehouden alle reeds door Clear Creations in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 6. Annulering

 1. Indien de klant een bestelling of opdracht annuleert, zal de klant alle reeds door Clear Creations in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten dienen te vergoeden. Onder annulering in deze algemene voorwaarden wordt verstaan het voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst.

Artikel 7. Levering

 1. Levering schiet af zoals in overeenkomst is overeengekomen.
 2. Is een levertijd is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een levertermijn dient de Klant, Clear Creations schriftelijk in gebreke te stellen. Laatstgenoemde dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Aan de leveringsverplichting van Clear Creations zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Clear Creations geleverde producten één keer aan de Klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van levering.
 4. Verzoekt de Klant om de levering van producten op een andere wijze dan de gebruikelijke manier te laten plaatsvinden, dan zullen de hieraan verbonden kosten bij de Klant in rekening worden gebracht. Het risico dat het product tijdens het vervoer tenietgaat of verloren gaat, komt voor rekening van de Klant, tenzij anders wordt overeengekomen.
 5. De Klant is gehouden de door hem bestelde zaken af te nemen. Indien de Klant weigert bestelde producten af te nemen, worden de producten opgeslagen door Clear Creations. Deze bijkomende kosten komen tezamen met de bestelde producten voor rekening van Klant.

Artikel 8. Afbeeldingen

 1. Elke afbeelding, foto, tekening, informatie inzake producteigenschappen etcetera op de internetsite van Clear Creations geldt slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 2. Alle foto’s en video’s zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om gebruik te maken van enig beeldmateriaal of gedeelten ervan, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf. Bij geconstateerd misbruik zullen wij bedragen in rekening brengen zoals deze op de website vermeld staan.

Artikel 9. Betaling / prijzen

 1. Betalingen dienen in € (euro) te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen opgelegd van overheidswege, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Wijzigingen in heffingen opgelegd van overheidswege worden ten allen tijde doorberekend.
 4. De klant is gehouden de factuur te voldoen voorafgaand aan de levering op een door partijen overeengekomen datum, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Betaling dient overgemaakt te worden op een door Clear Creations op de factuur vermelde bank- of girorekening onder vermelding van rekeninghouder en factuurnummer. Bezwaren tegen de hoogte van de facturering schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Indien de klant de factuur niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, is deze van rechtswege in verzuim en dientengevolge de op dat moment wettelijke rente verschuldigd. Clear Creations heeft alsdan het recht vanaf vervaldatum van de betalingstermijn een marktconforme rente van tenminste 3% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, onverminderd de verder aan Clear Creations toekomende rechten in deze.

Artikel 10. Incassokosten

 1. Ingeval betaling door de klant niet of niet tijdig geschiedt, zullen alle redelijke kosten aangaande extra inspanning van Clear Creations voor rekening van de klant zijn.
 2. Ingeval van bijkomende incassokosten zullen deze worden berekend conform het incassotarief van de door Clear Creations ingeschakelde gerechtsdeurwaarder of incassobureau.
 3. Clear Creations heeft het recht de door de klanten gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Clear Creations kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
 4. Een klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Clear Creations verschuldigde.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Eventuele aansprakelijkheid van Clear Creations zal beperkt blijven tot de bepalingen in onderhavig artikel.
 2. Clear Creations is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, indien deze voortkomt uit het door de klant verstrekken van onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij aantoonbaar is dat deze door Clear Creations behoorden te zijn.
 3. Clear Creations is niet aansprakelijk voor de door haar verstrekte adviezen.
 4. Clear Creations is niet aansprakelijk voor beschadigingen of het verloren gaan van producten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Clear Creations is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade door derden verhaald op de klant of andere vormen van indirecte schade, zoals gederfde winst of gemiste besparingen.
 6. Eventuele aansprakelijkheid van Clear Creations zal ten allen tijde beperkt blijven tot het maximale bedrag dat door de verzekeraar van Clear Creations afhankelijk van de situatie kan worden uitgekeerd, en zulks in redelijke verhouding met dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. Als Clear Creations aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Clear Creations beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 8. Eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade.
 9. Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Clear Creations, is laatstgenoemde niet aansprakelijk.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Clear Creations.

Artikel 12. Overmacht

 1. Clear Creations is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als omstandigheden die niet te wijten is aan de schuld, en noch krachtens de wet of rechtshandeling, noch in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop Clear Creations geen invloed kan uitoefenen, docht waardoor Clear Creations niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Clear Creations of van derden daaronder begrepen. Clear Creations heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Clear Creations zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3.  Clear Creations kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat overmacht voortduurt. Indien deze periode een volledige kalendermaand overstijgt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
 4. Voor zover Clear Creations ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst reeds geheel of gedeeltelijk is nagekomen, is Clear Creations gerechtigd het geleverde deel overeenkomstig met de waarde van dat deel te factureren aan de klant. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13. Ruilen/Retour

 1. Indien de Klant wilt ruilen of retourneren, is dit slechts mogelijk indien dit vooraf bij het aangaan van de overeenkomst tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
 2. Indien ruilen of retournering is overeengekomen, dient de Klant het aankoopbewijs, de oorspronkelijke complete en onbeschadigde verpakking, alsmede de daarbij behorende documentatie, waaronder begrepen het garantiecertificaat aan Clear Creations te overleggen.
 3. Ruilen of retournering is slechts mogelijk binnen veertien dagen na levering van het desbetreffende product.
 4. Verzendkosten die de klant maakt voor het terugzenden van een artikel zijn voor rekening van de klant en worden niet vergoed door Clear Creations.
 5. Diensten geleverd door Clear Creations zijn uitgesloten van de bepalingen in dit artikel en kunnen dus niet worden geruild of geretourneerd.

Artikel 14. Onderzoek

 1. De klant is gehouden het geleverde product of dienst direct na levering te onderzoeken op gebreken of anders zijnde constateringen dan overeengekomen. Dit dient schriftelijk dan wel elektronisch binnen 48 uur, zo volledig en gedetailleerd mogelijk gemeld worden bij Clear Creations.
 2. Indien de klacht gegrond blijkt komen de kosten van een eventuele oplossing voor rekening van Clear Creations indien de klacht ongegrond blijkt komen de eventueel gemaakte kosten voor rekening van de klant.

Artikel 15. Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Clear Creations en de door haar bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een afgeleverd product niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de klant Clear Creations van zodanige non/conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud en eigendomsrechten

 1. Clear Creations blijft eigenaar van alle door haar geleverde zaken tot het moment dat de klant zijn verplichtingen jegens Clear Creations deugdelijk is nagekomen.
 2. De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of anderszins te bezwaren. Indien door derden beslag gelegd wordt op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, danwel rechten daarop willen doen gelden, is de klant verplicht Clear Creations zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te brengen.
 3. De klant is jegens Clear Creations gehouden al datgene te doen om de eigendomsrechten, daar mede de intellectuele en industriële eigendomsrechten die Clear Creations toekomt op grond van de wet, veilig te stellen.

Artikel 17. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Clear Creations voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een andere dan Clear Creations toerekenbaar is.

Artikel 18. Risico-overgang

 1. Het risico op verlies of beschadiging van producten en / of diensten die onderdeel van de overeenkomst uitmaken gaat over op het moment dat deze feitelijk aan de klant zijn geleverd.

Artikel 19. Geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Clear Creations partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. De rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Clear Creations is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen de klant en Clear Creations kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.